رفتن به محتوای اصلی
x

 عنوان طرح : بررسی و علت یابی واکنشهای ترانسفوزیون خون در بیماران سوختگی بخشهای درمانی درپنج سال گذشته در بیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم (ع)

کد اخلاق : IR.MUI.MED.REC.1399.599

همکاران طرح: آقای دکتر اسفندیاراسفندیاری بختیاری خانم دکتر فهیمه بیگی - خانم سارا راهدار- آقای مسعود کریمی- خانم طاهره رحیمی- خانم اشرف امیرشاکرمی- خانم فاطمه جعفری آقای دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی - مقطعی برروی تمام بیماران بستری اعم از زن و مرد در تمام رده های سنی در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) که در طی سالهای  1394 تا 1398واکنش نسبت به تزریق به خون داشته اند، انجام گردید.

ابزار گرداوری اطلاعات، چک لیست مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافیک بیماران با استفاده از پرونده های موجود در مدارک پزشکی مرکز، بخش علائم حیاتی بیماران و واکنش به ترانسفوزیون خون می باشد که این دو بخش با استفاده از داده های موجود در بانک خون و فرمهای ثبت عوارض واکنش به خون بیماران تکمیل گردید. چک لیست و نتایج بدست آمده زیر نظر واحد پژوهش، بانک خون، متخصص بیهوشی، هیات علمی و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسان پرستاری تهیه گردیده است. 

                                                                                            

                                                                                                                           واحد تحقیق و توسعه مرکز