رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان طرح : بررسی تاثیر پرده آمنیون در ترمیم زخم سوختگی در مقایسه با پانسمان اجی کوت در بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان

کد اخلاق:  IR.MUI.MED.REC.1399.736

کد IRCT : IRCT20210705051792N1

همکاران طرح: آقای دکتر محمود عمرانی فرد، آقای دکتر امین قانعی انارکی، آقای دکتر سجاد آرمان فر- آقای دکتر مجید کلباسی غروی، خانم دکتر فرنوش محتشم پور- خانم دکتر فهیمه بیگی- خانم شیرین فتاح پور

این مطالعه از نوع مطالعه کارآزمائی بالینی کنترل دار دوسوکور می باشد.. تعداد 25 بیمار(زن و مرد)سرپایی مراجعه کننده به اورژانس با سوختگی درجه 2 سطحی و عمقی و بیماران بستری کاندید جراحی جهت اکسیزیون، دبرید و گرافت زخم های سوختگی که شامل سوختگی درجه 1 و درجه 2 سطحی در محل دنور پوستی و سوختگی درجه 2 عمقی و درجه 3 در مناطق دبرید شده هستند، انتخاب می شوند. این گروه با پرده آمنیون خشک شده فریز شده پانسمان میشود و در گروه مقابل 25 بیمار (زن ومرد) سرپایی و بستری با مشخصات مشابه گروه اول تحت پانسمان با Agicoat قرار می گیرند. بررسی از نظر میزان بهبود زخم طی روزهای 7 و14 و بررسی از نظراسکار بر جامانده از ترمیم 30 روز بعد از تعبیه پانسمان ها و گرافت احتمالی مورد نیاز با معیار ونکوور انجام شده و این مقایسه در بهبود زخم ها و اسکار حاصله توسط جراح پلاستیک و پرستار با تجربه در مورد زخم های سوختگی در فرم مخصوص ثبت می شود. این پیگیری در مورد زخم های محل دنور و همینطور زخم های سوختگی درمان شده بدون گرافت پوستی ادامه یافته و در بازه یک ماه پس از درمان نیز بررسی و ثبت می شود. این گزارش بهبودی به صورت کیفی بر اساس مشاهده ثبت می گردد.

                                                                                                                               واحد تحقیق و توسعه مرکز