رفتن به محتوای اصلی
x

کنترل عفونت

کنترل عفونت ج

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
       2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني
 1. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي
 2. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروه ها برگزار مي شود
 3. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 4. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسيب به كميته كنتزل عفونت بيمارستان
 5. نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري اثربخشي آموزشي
 6. بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور
 7. تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمت هاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
 8. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج كميته مزبور
 9. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
 10. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
 11. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي
 12. بازدید مستمر از بخشها و آزمایشگاه و رختشویخانه بر اساس چک لیست
 13. شناسایی و بیماریابی موارد عفونت بیمارستانی و گزارش دهی طبق دستورالعمل کشوري
 14. تهیه و توزیع دستورالعملهاي کنترل عفونت (بهداشت دست- تزریقات ایمن و ... )
 15. نظارت بر تفکیک و دفع پسماند
 16. انجام کشتهاي ادواري از بخشها-آشپزخانه و....
 17. پایش نتیجه کشتها
 18. نظارت بر نحوه استفاده صحیح از مواد شوینده و ضدعفونی کننده
 19. تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی کارکنان و انجام واکسیناسیون هپاتیت و دوگانه- آزمایشات دوره اي و تیتر آنتی بادي
 20. پیگیري موارد نیدل استیک
 21. نظارت بر بهداشت محیط- مواد غذایی و بهداشت فردي کارکنان آشپزخانه
 22. نظارت بر بهداشت محیط –بهداشت فردي کارکنان- شستشوي البسه در رختشویخانه
 23. تدوین برنامه هاي آموزشی.
 24. آموزش پرسنل خدمات
 25. برگزاری کارگاه کنترل عفونت
 26. تهیه پمفلتهاي آموزشی
 27. برگزاري کنفرانسهاي آموزشی با همکاري واحد آموزش
 28. تهیه لیست سالیانه مواد شوینده و ضدعفونی کننده
 29. تشکیل ماهیانه کمیته هاي کنترل عفونت
 30. نظارت بر کنترل کیفی دستگاه فور
 31. تعیین خط مشی های کلی نظام کنترل عفونت
 32. هدفگذاری عملیاتی
 33. برنامه ریزی ( تدوین برنامه عملیاتی ) و تدوین دستورالعمل های اجرایی
 34. سازماندهی منابع انسانی و امکانات موجود در جهت اجرای برنامه
 35. نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و ارزشیابی
 36. تهیه گزارشات و مستندات لازم
 37. تجزیه و تحلیل نتایج و اصلاح برنامه ها به صورت دوره ای
 38. شناخت منابع عفونت های بيمارستانی از طريق بررسی وانجام پژوهش
 39. بکارگيری نتايج پژوهش ها ومطالعات جديد در انجام مراقبت ها برای پيشگيری وکنترل عفونت بيمارستانی
 40. همکاری در توسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ،دانشجويان وساير کارکنان در صورت لزوم به منظور پيشگيری وکنترل عفونت با همکاری سوپروايزر آموزشی
 41. شرکت در جلسات ودوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با ساير گروه ها برگزار می شود.
 42. تشکيل پرونده بهداشتی وتنظيم برنامه معاينات دوره ای و واکسيناسيون برای کارکنان بيمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت
 43. ارزيابی وسايل وتجهيزات لازم برای عفونت های خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کميته کنترل عفونت بيمارستان
 44. نيازسنجی آموزشی کارکنان بيمارستانی در خصوص عفونت های بيمارستانی وپی گيری اثر بخشی آموزشی
 45. بازديد روزانه از بخش های مختلف بيمارستانی برای کشف موارد جديد احتمالی وپيگيری موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات وعلائم بالينی وثبت وارائه گزارشات لازم به کميته مزبور
 46. تهيه وتدوين دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ويژه وساير قسمت های آسيب پذير براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کميته عفونت
 47. نظارت وارزشيابی از اجرای ضوابط ومقررات توصيه شده توسط کميته کنترل عفونت در کليه واحدهای بيمارستانی وگزارش نتايج به کميته مزبور
 48. نظارت وکمک در ايزولاسيون بيماران عفونی با توجه به خط مشی های کميته وامکانات موجود
 49. همکاری با تيم کنترل عفونت بيمارستانی برای تشخيص ،تحقيق،کنترل وارزشيابی وبروز عفونت در همه گيری های بيمارستانی
 50. شرکت در جلسات کميته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارش ودريافت دستورالعمل های اجرايی