رفتن به محتوای اصلی
x

واحد فن آوری اطلاعات

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1.  امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال
 2. نصب و راه اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوط
 3. نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط
 4. نظارت بر جریان آماده سازی و راه اندازی دستگاه های اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد مربوط
 5. کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه های کاری
 6. جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش های کارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوط
 7. انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم
 8. همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی
 9. عیب یاب و رفع خط در بستر شبکه ارتباطی
 10. مشارکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه پیشرفت های علمی و فنی مربوط به شبکه های رایانه ای
 11. شناخت لازم از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری
 12. نصب و راه اندازی دستگاه های رایانه ای و امکانات جانبی سخت افزاری تحت نظر کارشناس ذی ربط
 13. تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه ها و دستگاه های جانبی و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذی ربط
 14. بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای کاری
 15. تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه ای در حد امکانات مرکز
 16. مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقاء سطح کیفی سخت افزارهای مرکز
 17. شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها
 18. بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات
 19. بکارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار
 20. همکاری در امر تهیه نشریات اطلاعاتی
 21. سرپرستی و نظارت بر کارگروه های مختلف جمع آوری اطلاعات
 22. برآورد زمان، هزینه، نیروی انسانی و ابزار مورد نیاز
 23. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها
 24. جمع آوری اطلاعات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرم های ورودی، خروجی، گردش عملیات رایانه ای فایل ها، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی
 25. تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به ارائه مشخصات کامل ورودی ها ، خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
 26. طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم
 27. طراحی ورودی ها، خروجی ها و استانداردهای مناسب در کلیه مراحل کار
 28. تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای
 29. جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات و همکاری در تهیه فرم های اطلاعاتی
 30. همکاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع آوری اطلاعات
 31. مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات