رفتن به محتوای اصلی
x

واحد روابط عمومی

روابط عمومی و

وظایف و مسئولیت ها :

 

 1. انجام امور مربوط به اجرای آیین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات
 2. مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات
 3. انجام امور مربوط به برگزاری جشنها ، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط
 4. اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری سازمان متبوع
 5. برقراری تماس با وزارتخانه ها و موسسات ، ارگان های دولتی و سفارت خانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی ، امور مسافرت ها ، پذیرایی ها و ملاقات ها ، کنفرانس ها ، سمینارها و نظایر آن
 6. تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات
 7. جمع بندی و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت ارتقاء و بازتاب موثر عملکرد مرکز
 8. رسیدگی به امور ارباب رجوع و بررسی ارائه خدمت بهینه به آنان
 9. ایجاد کانال ارتباطی با سازمانها و ادارات
 10. پیگیری امور خیریه
 11. مسئولیت پیگیری امور رفاهی و فوق برنامه پرسنل ( اردو ، تسهیلات رفاهی ، مسابقات ، ... )
 12. مسئولیت پیگیری امور ورزشی پرسنل و ایجاد امکانات مورد نیاز در این زمینه
 13. پیگیری پرونده های حقوقی مرکز از طریق امور حقوقی و مراجع قضایی
 14. مسئولیت پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیل درمان پرسنل
 15. مسئول برگزاری اعیاد و بزرگداشت مناسبت ها
 16. پیگیری و دریافت شکایات و انجام اقدامات لازم با هماهنگی ریاست و مدیریت مرکز جهت رفع موانع و حصول نتیجه مورد نظر
 17. مسئول سایت خبری مرکز
 18. شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 19. شرکت در جلسات کمیته بهبود کیفیت و پیگیری مصوبات مربوط به خود
 20. برگزاری جلسات مربوط به پایش نظرسنجی انجام شده از کارکنان هر 6 ماه یکبار
 21. توزیع و جمع آوری فرم های ارائه شکایات در محل های تعیین شده در مرکز
 22. ثبت کلیه شکایات ارائه شده از طرق مختلف در فرم مربوطه
 23. برگزاری جلسات مربوط به بررسی شکایات ارائه شده و پیگیری و انجام اقدامات مورد نظر
 24. برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان
 25. مطالعه مداوم روش های انجام کار به منظور بهبود و اصلاح مستمر روش های انجام کار در حوزه سرپرستی
 26. اعلام نظر به مسئولین ذیربط در خصوص عملکرد و ارزشیابی کارکنان بیمارستان در صورت نیاز
 27. برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان از نظر عملکرد در مواقع بحران تحت نظر مسئولین ذیربط
 28. شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 29. جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیت های مربوطه
 30. ابلاغ خط مشی و فرآیند و فرم رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنهادات به همه بخش ها ( اعم از درمانی و غیر درمانی )
 31. رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و شکایات ارائه شده توسط کارکنان و مراجعین
 32. فرهنگ سازی و بستر سازی در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی
 33. حضور در جلسات و کیمسیون های مربوطه به عنوان عضور یا مشاور
 34. حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به شکایت و فرد شاکی
 35. فراهم نمودن امکانات دریافت شکایات از کانالهای ارتباطب تلفنی ، کتبی ، حضوری ، صندوق رسیدگی به شکایات ، اینترنتی و پیامکی
 36. مراجعه به دفتر سوپروایزری و دریافت شکایات احتمالی در طول عصر یا شب
 37. تخصیص کدر رهگیری به هر شکایت و اعلام آن به فرد شاکی
 38. بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز شکایت در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی
 39. اطلاع رسانی به شاکی در خصوص نتیجه رسیدگی و یا ادامه روند رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه
 40. ثبت شکایات جمع آوری شده در نرم افزار مربوطه
 41. بازدید روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پیشنهادهای بیماران و همراهان
 42. پیگیری و پاسخ به شکوائیه های وصولی از حوزه معاونت درمان و بازرسی دانشگاه و سایر ارگاها ( نظام پزشکی ، ... )
 43. هماهنگی با مسئولین بیمارستان جهت تشکیل زیر کمیته رسیدگی به شکایات ( سطح دوم رسیدگی به شکایات ) جهت رسیدگی به شکایاتی که در واحد رسیدگی به شکایات قابل حل نمی باشد .
 44. ارجاع شکایاتی که در حیطه هی کیفری می باشد و جرم آنها کیفر عمومی داشته باشد به رئیس بیمارستان
 45. ارائه گزارش شکایات واصله به واحد رسیدگی به شکایات به صورت ماهیانه به مدیر / مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان و هر 6 ماه یکبار به اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 46. ارائه گزارش ریسک های استخراج شده از محتوای شکایات هر سه ماه یکبار به دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان
 47. انجام سایر امور محوله