رفتن به محتوای اصلی
x

واحد حراست

 

حر

 

 

به طور کلی ، فعالیت واحد حراست در چهار حوزه ذیل تعریف می گردد :

 1. معاونت حفاظت پرسنلی
 2. معاونت حفاظت فیزیکی
 3. معاونت حفاظت اسناد
 4. معاونت حفاظت IT

شرح وظایف معاونت حفاظت پرسنلی :

 • جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی .
 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.
 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه.

شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه

 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی .
 • تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس .
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران
 • صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی .
 • شناسایی فرصت ها ، تهدید ها ، تخلفات و آسیب ها.
 • شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی .
 • اتخاذ لازم در راستای پیشگیری از :

الف ) بروز عوامل ایجاد نارضایتی

ب ) تشکیل کانون های بحران

ج ) دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله .

 • دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله .
 • ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه .

شرح وظایف حفاظت اسناد :

 • برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده .
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست وحفاظت از مدارک محرمانه و مخازن سوالات .
 • ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد .
 • طبقه بندی اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند .
 • انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ها .
 • تهیه و تنظیم ، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده و دستورالعمل ها با نظر مسئول مستقیم .
 • تهیه و تنظیم سیست مطمئن بایگانی ، ارسال و مراسلات و گردش اسناد .
 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمان های مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط
 • صدور کارت تردد و شناسایی پرسنل و کد نمودن آن .