رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تغذیه

تغذیه

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1. تهیه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران.
 2. تنظیم برنامه بازدید و پایش فرآیند های جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری.
 3. جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به وضعیت تغذیه ای بیماران.
 4. ارائه نظرات مشورتی و انجام مشاوره در امور تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران بیمارستان.
 5. تهیه و تدوین برنامه های غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی برای بیماران و کارکنان بیمارستان.
 6. انجام مشارکت های لازم در فعالیت های برون بخشی و درون بخشی با حوزه های مرتبط با تغذیه.
 7. نظارت بر تهیه، نگهداری، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیمهای غذایی با در نظر گرفتن شرایط تغذیه ای.
 8. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 9. مطالعه و ارزشيابي غذاها و خوراكي هاي بومي و محلي باتوجه به عادات غذايي مردم
 10. مطالعه كيفيت رشد و نمو افراد در جامعه و يا گروه هاي خاص
 11. مطالعه و جمع آوري اطلاعات در مورد وضع تغذيه در اجتماعات و گروه هاي مختلف يك شهرستان
 12. مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذيه به منظور جلوگيري از كمبودها و يا اشكالات ديگر
 13. تهيه و تدوين فرمولهاي خاص غذايي براي بيماران طبق دستور پزشك
 14. تنظيم برنامه هاي هفتگي، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا
 15. تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي تحقيقاتي خاص در زمينه درمان با رژيم و تغذيه و همچنين تهيه و اجراي برنامه هاي خاص تغذيه اي در مواقع اضطراري و بروز حوادث در نقاط مختلف استان
 16. سرپرستي ونظارت بر تهيه و نگهداري، پخت توزيع و مصرف غذا باتوجه به اصول بهداشتي و رژيم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات بيمارستاني
 17. نظارت در انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري مواد غذايي خام ونظارت بر بهداشت مواد غذايي و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي
 18. نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه در سطح عمومي، اختصاصي و عالي
 19. نظارت بر كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي
 20. انجام امور تغذيه در مراكز بهداشت مادر و كودك
 21. آموزش تغذيه در سطح عمومي و مقدماتي در زمينه هاي مختلف نقش غذا، انواع غذا، مواد مغذي و لزوم غذا براي سلامت و غيره
 22. پيشنهاد انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي وخام و پخته
 23. دادن نظرات مشورتي و همكاري با بيماران و يا ساير كاركنان بيمارستان و يا واحدهاي ديگر در مور تغذيه و رژيم هاي مربوط
 24. اجراي برنامه هاي آموزشي غيرمستقيم به مصرف كنندگان به منظور ترغيب آنان به مصرف اغذيه و خوراكي هاي جديد و يا غيرمتداول
 25. جمع آوري آمار واطلاعات در مورد تغذيه و مواد غذايي در سطح عمومي و يا در موارد خاص نظير كودكان، مادران و يا در زمينه ارتباط موجود بين تغذيه و جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي مربوط
 26. آموزش اصول رژيم شناسي و يا رژيم هاي درماني در سطح آموزشگاه هاي علوم تغذيه، پرستاري و غيره
 27. مطالعه و جمع آوري اطلاعات و ارزشيابي آمار حياتي و انتريومتريك رشد و تكامل و كمبودهاي تغذيه اي در اجتماعات و گروه هاي مختلف يك شهرستان
 28. شركت در تنظيم برنامه هاي مربوط به توليد، نگهداري، توزيع و امور بازرگاني مواد غذايي
 29. شركت در تنظيم برنامه هاي مربوط به آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي
 30. دادن نظارت مشورتي در زمينه امور تغذيه واحدهاي اجرايي و يا آموزشي مربوط در صورت لزوم
 31. همكاري در كنترل تبليغات و آگهي هاي تجارتي درباره مواد غذايي باتوجه به اصول تغذيه
 32. انجام ساير امور مربوط