رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تدارکات و کارپردازی

واحد تدارکات و کارپردازی

وظایف و مسئولیت ها:

 1. نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
 2. پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی
 3. همکاری در انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها
 4. بررسی اسناد مربوط به خرید و تأیید آنها
 5. امضاء پیش نویس ها و مکاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستی
 6. بررسی اطلاعات جمع آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگی ها
 7. شرکت در کمیسیون های مختلف مربوط به کارپردازی
 8. تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله
 9. تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق
 10. خرید کلیه اقلام و موارد مورد نیاز مرکز
 11. تامین نیازهای قسمت های مختلف
 12. بررسی و کسب اطلاعات جامع در خصوص نیازها
 13. مسئول تعیین منبع خرید
 14. مسئول بررسی قیمت و شرایط خرید و سایر موارد خرید
 15. حمایت از واحدهای تحت پوشش از طریق پیگیری مداوم و تنظیم تجهیزات و خدمات
 16. تهیه و شناسایی و تعیین جایگزینی مطمئن برای عرضه کالا و خدمات
 17. خرید عاقلانه و رقابتی
 18. مسئول کمک به بهبود و توسعه سیاست ها و روشهایی است که رسیدن به اهداف دیگر به نازل ترین قیمت میسر نماید
 19. انجام سایر امور محوله