رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی

هدف کلي:


   * مشارکت در تعالی دانش بشری با کشف نوآوری های علمی در زمینه سوختگی و کاربرد آن در زمینه ارتقای سلامت

 


اهداف اختصاصي :


1- کاهش مشکلات سلامت جامعه در راستای بیماری سوختگی

2- افزایش ظرفیت تحقیقات تخصصی در زمینه سوختگی

3- مشارکت در ایجاد محیط علمی، پویا و مبتکر برای علم سوختگی

4- ساختارسازی تسهیلات برای محققان در زمینه سوختگی

5- ایجاد تحقیقات پایه و اپیدمیولوژیکی بالینی در زمینه سوختگی

6- بهینه سازی فرآیند تحقیق در زمینه بیماری سوختگی

7- استقرار دوره های آموزش پژوهش مورد نیاز در زمینه سوختگی

 

حوزه های اصلی تحقیقاتی:

Burn Prevention

Clinical Management

Follow-up after burn injury

Quality improvement

 

 

      فایل اولویت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) در سال 1402