رفتن به محتوای اصلی
x

معاون درمان

 

معاون درمان1

شرح وظایف معاون درمان

 • دبیر شورای پزشکان
 1. برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان از طریق ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی
 2. هماهنگی با رییس مرکز جهت بهبود روند ارائه خدمات درمانی
 3. طراحی ساز و کار جهت تعامل مثبت و هماهنگی کادر پزشکی مرکز
 4. ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای درمانی بیمارستان با بهره گیری از راهنماهای بالینی
 5. بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی درمانی در مرکز براساس نیاز واقعی مراجعین جامعه تحت پوشش
 6. پایش مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مرکز
 7. انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 8. نیازسنجی و همکاری با رییس مرکز در جهت جذب پزشکان مورد نیاز مرکز
 9. مشارکت در کمیته های بیمارستانی مرتبط با حوزه فعالیت، در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط و پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی
 10. مشارکت در تدوین و تحلیل شاخص های بیمارستان در حوزه ی مرتبط و کمک به اجرای اقدامات اصلاحی در جهت ارتقاء شاخص ها
 11. پایش امور درمان پزشکان، دستیاران و انترن ها و ارائه ی گزارش به شورای پزشکان جهت اتخاذ تصمیم اصلاحی
 12. طرح مشکلات و مسائل حوزه ی درمان در شورای پزشکان و اتخاذ تصمیمات لازم با مشارکت گروه های مختلف پزشکی
 13. تدوین/ بازنگری / تایید اسناد مرتبط با حوزه ی درمان از جمله خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها، فرآیند ها و سایر اسناد مرتبط با حوزه ی پزشکی با مشارکت گروه های مختلف پزشکان
 14. مشارکت فعال در زمینه ی بسترسازی و اجرای استانداردهای اعتباربخشی در حوزه ی پزشکی و امور درمان
 15. بررسی روش های درمان جدید در تعامل با واحد تحقیق و توسعه، طرح موضوع در شورای پزشکان، تصویب آن و کمک به اجرای طرح در مرکز
 16. تعیین تکلیف بیماران با وضعیت پیچیده با هماهنگی کمیسیون پزشکی مرکز