رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت دارویی

dfdf

شرح وظایف رئیس بخش

 1. رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در انجام وظایف محوله
 2. ریاست و نظارت بر کلیه واحدهای تشکیل دهنده بخش و خدمات مرتبط با آن ها در بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی
 3. حضور مداوم و فعال در ساعات موظف در داخل بیمارستان
 4. برنامه ریزی برای حضور منظم و تعداد کافی از داروسازان و کارکنان در تمام نوبت های کاری برای خدمت رسانی کامل و جامع به بیماران
 5. نظارت بر رعایت اصول اخلاقی و عملکرد حرفه ای کلیه کارکنان بخش
 6. همکاری با کارشناسان اعزامی دانشگاه یا وزارت
 7. ارتباط مستمر با حوزه های نظارتی از جمله معاونت غذا و دارو دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی متبوع/ سازمان غذا و دارو/  سازمان های بیمه گر، پیگیری برای اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی و امور مربوط به اعتباربخشی و اجرای برنامه عملیاتی
 8. مدیریت و برنامه ریزی برای کنترل گردش مالی بخش

وظایف تخصصی

 1. حضور و همکاری در تیم مدیریت بیمارستان
 2. انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی واجد شرایط و ریاست و نظارت بر حسن اجرای وظایف و مسئولیت های کارکنان بخش
 3. برنامه ریزی برای تأمین اقلام دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی غیرسرمایه ای بیمارستان و پیگیری رفع کمبودهای احتمالی
 4. نظارت بر تأمین دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای از طریق شرکت های توزیع رسمی مجاز و متناسب با فرمولری بیمارستان و ممانعت از ورود هر گونه مورد خارج از فرمولری
 5. نظارت بر فرآیند انبارداری دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی غیرسرمایه ای
 6. هماهنگی با حوزه مدیریت و امور مالی بیمارستان، استفاده بهینه از منابع و اعتبارات پیش بینی شده و نظارت بر ارائه تراز مالی سالیانه و کسور بیمه های، درآمد و هزینه کرد امور مربوطه، تنظیم بودجه بندی
 7. هماهنگی با رییس بیمارستان به منظور برنامه ریزی برای کنترل گردش کالا و مالی بخش
 8. برنامه ریزی و هدایت سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی بخش در راستای ارتقای سطح خدمات به بیماران
 9. پیگیری مستمر و ارتباط کارشناسی با تیم سامانه HISبیمارستان برای به روز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده، طراحی و تحلیل شاخص های مدیریتی و در صورت لزوم تدوین خط مشی های اصلاحی
 10. مشارکت در کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات
 11. مشارکت در امر تدوین و به روزرسانی فرمولری بیمارستان از طریق کمیته اقتصاد درمان، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی
 12. مشارکت در تدوین روش های اجرای استاندارد Standard Operating Procedure به منظور به حداقل رساندن وقوع خطاهای دارویی، تداخلات و عوارض ناخواسته دارویی و نظارت بر اجرای آن
 13. مشارکت در تدوین روش های اجرای استاندارد Standard Operating Procedure  به منظور ارتقاء تجویز و مصرف منطقی دارو از جمله پروتکل های مصوب در کمیته بیمارستان و یا ابلاغی توسط دانشگاه متبوع و نظارت بر اجرای آن
 14. برنامه ریزی و فراهم سازی زیرساخت مناسب برای استقرار واحد اطلاع رسانی دارو و سموم DPIC
 15. برنامه ریزی و نظارت بر انجام تلفیق دارویی بر اساس استاندارد ابلاغ شده
 16. برنامه ریزی و نظارت بر فرایند آموزش های مورد نیاز بیمار
 17. نظارت بر اجرای فرآیندهای انجام گرفته در اتاق تمیز از جمله تهیه و آماده سازی داروهای سایتوتوکسیک، محلول های تزریقی و فرآورده های تغذیه وریدی بر اساس استاندارد مربوطه
 18. برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم برای راه اندازی واحدهای ارائه خدمات دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی غیرسرمایه ای از جمله داروخانه مرکزی، سرپایی، اقماری و غیره و نظارت مستقیم بر عملکرد مسئولین فنی مستقر
 19. برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز کادر درمانی و دانشجویان با هماهنگی معاون آموزشی بیمارستان و گروه آموزشی داروسازی بالینی (در صورت وجود)
 20. همکاری لازم برای اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط
 21. برنامه ریزی و مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط از جمله مطالعات کارآزمایی بالینی، فارماکوویژیلانس، فارماکوکینتیک و ارزیابی مصرف منطقی دارو Drug Utilization Evaluation
 22. فراهم نمودن زمینه حضور متخصصین داروسازی بالینی در راندهای درمانی و گزارشات صبحگاهی به منظور ارتقاء نحوه تجویز و مصرف منطقی دارو
 23. فعال نمودن کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو با هماهنگی کمیته اقتصاد درمان دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و ارائه گزارش اقدامات به معاونت غذا و دارو
 24. برنامه ریزی، نظارت و پایش کلیه خدمات تخصصی بستری و سرپایی داروسازان بالینی از جمله ارزیابی جامع فارماکوتراپی، بررسی اندیکاسیون های دارودرمانی با هدف شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکار برای تغییر رژیم دارو درمانی و ارائه مشاوره های تخصصی در بیمارستان مطابق با استانداردهای خدمات مربوطه
 25. برنامه ریزی، نظارت و پایش مشاوره های تخصصی برای ارزیابی فارماکوکینتیک درمان، تنظیم دوز دارویی TDM مطابقت با استاندارد خدمت مربوطه
 26. نظارت بر راه اندازی و مدیریت درمانگاه فارماکوتراپی (حضور داروساز بالینی متخصص برای راه اندازی و مدیریت درمانگاه الزامی می باشد.
 27. نظارت بر تبلیغات شرکت های تأمین کننده دارو و ملزومات پزشکی و تجهیزات غیرسرمایه ای مطابق با ضوابط ابلاغی
 28. همکاری لازم با معاونت غذا و دارو و معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه/دانشکده در راستای ارتقای خدمات دارویی بالینی، آموزشی و پژوهشی
 29. مدیریت آمار و اطلاعات و به روزرسانی آن و تهیه گزارش در صورت درخواست دانشگاه و سایر مراجع ذیربط طبق مقررات
 30. ابلاغ مکاتبات، بخش نامه ها، استانداردها و تذکرات کتبی
 31. پیگیری رفع نواقص و کاستی های فنی در اسرع وقت و ثبت مستندات
 32. ارائه ی طرح ها و پیشنهادات اصلاحی در جهت بهینه سازی بخش و تلاش در جهت ارتقاءکیفیت به نحوی که روند بهبود در ارزشیابی سالانه بخش توسط دانشگاه ملموس باشد.
 33. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پاسخگویی به سایر مراجع ذیربط طبق مقررات

 

 

وظایف و مسئولیت ها ناظر دارویی:

 

 1. کنترل و نظارت بر کیفیت تجهیزات و وسایل یکبار مصرف
 2. نظارت بر حواله های صادره بر بخش ها و تایید آن
 3. هماهنگی لازم بین بخشی با مدیریت- دفتر پرستاری و مسئول قراردادها
 4. نظارت بر سود داروها و وسایل یکبار مصرف
 5. بررسی تمام فاکتورهای خرید تجهیزات و داروها
 6. شرکت در کمیته دارو و تجهیزات
 7. نظارت بر درخواست،ارسال، حواله های مواد مخدر و داروهای ارسال به بخش ها
 8. کنترل درخواست هتلینگ بخش ها
 9. کنترل داروها، مواد و تجهیزات یکبار مصرف طبق گزارش ساخته شده در HIS مرکز
 10. کنترل و نظارت بر کیفیت تجهیزات و وسایل یکبار مصرف طبق هماهنگی های مدیریت شده
 11. نظارت بر حواله های صادره بر بخش ها و تایید آن و نگهداری یک برگ از آنها
 12. تایید کارکرد کلیه بستری ها( بررسی و تایید صورت وضعیت ماهیانه طرف قرارداد)
 13. چک کردن موجودی بخش ها بصورت هفتگی و بررسی مبالغ ریالی لیست های ارسالی به بخش ها
 14. برگشتی های داروهای بخش ها جهت داروخانه و ثبت آنها در دفتر مخصوص و کسر ماهیانه از صورتحساب داروخانه و مشخص بودن مبالغ ریالی
 15. هماهنگی های لازم بین بخشی با مدیریت، دفتر پرستاری، مسئول قراردادها در خصوص اجرای مفاد قرارداد و نظارت بر آن
 16. شرکت در کمیته دارو و تجهیزات
 17. نظارت بر سود داروها و وسایل یکبار مصرف و غیره طبق قرارداد داروخانه
 18. نظارت بر درخواست، ارسال، حواله های مواد مخدر و داروهای ارسالی به بخش ها
 19. همکاری با واحد مالی در رابطه با کسورات دارویی و غیره
 20. تشکیل چک لیست جهت نظارت و کنترل امور دارویی بخش ها و مواد یکبار مصرف
 21. گزارش عملکرد ماهیانه اقدامات انجام شده جهت نظارت بر داروخانه و قرارداد
 22. بررسی فاکتورهای ارسالی به اتاق عمل و ارسالی از CSR به داروخانه و برعکس
 23. گرفتن مجوز جهت هر روند یا اجرای جدید در امور دارویی و وسایل یکبار مصرف از مدیریت
 24. بررسی و پیگیری تهیه داروها و مواد مصرفی مورد نیاز بخش ها
 25. نظارت بر عملکرد پرسنل طرف قرارداد
 26. نظارت بر حسن اجراء و انجام امور و حفظ شئونات اسلامی در آن واحد
 27. سایر امور محول شده