رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت خدمات پرستاری

 

پرستاری

 

وظایف و مسئولیت ها:

مدیر خدمات پرستاری (مترون) در مراکز بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ، پرستاری است اداره واحد پرستاری مرکز مربوط را به عهده دارد .

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد :

 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
 2. گردآوری اطلاعات :
 • مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان
 • مددجویان : بر حسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده
 • منابتع شامل نیروی انسانی ( پرستاران ، بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات
 1. شرکت فعال در نهادهای سیاست گزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
 2. تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو ، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
 3. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسبی و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 4. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون ( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...)
 5. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 6. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 7. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
 8. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 9. ایجاد هماهنگی در برنامه های بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
 10. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
 11. تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 12. مشارکت در طرح های پژوهشی
 13. برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت )
 1. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 2. ارائه راهکارهای در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکای سایر واحدهای ذیربط
 3. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استاندارد های علمی
 4. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوق
 5. بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 6. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 7. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط
 8. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
 9. رهبری وهدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 10. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی و ...
 11. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان ( تشویق و تنبه ) گروه پرستاری
 12. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها
 13. تشکیل و اداره جلسات داخلی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری های علمی حل مسأله
 14. آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها