رفتن به محتوای اصلی
x

لندری

وظایف و مسئولیت ها کارکنان:

  1. جمع آوری لباس ها و ملحفه های کثیف
  2. تفکیک لباس ها و ملحفه
  3. روشهای اجرایی خاص برای جابجایی لباس ها و ملحفه های  آغشته به مواد آلوده، خطرناک یا مایعات بدن و رعایت موازین کنترل عفونت در حین کار با لباس ها و ملحفه های آلوده
  4. کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا دررختشویخانه
  5. شستن، خشک کردن، دوخت و رفوی لباس ها و ملحفه ها
  6. برنامه کنترل کیفیت شامل اندازه گیری درجه حرارت آب
  7. ذخیره، توزیع و تحویل لباس ها و ملحفه های تمیز
  8. تامین مواد شوینده
  9. برنامه سرویس و خدمات  نگهداری ماشین های رختشویی وخشک کن های موجود شامل  قطعات مورد معاینه در طی سرویس و خدمات دوره ای دستگاهها
  10. کنترل رعایت الزامات و استانداردهای بخش