رفتن به محتوای اصلی
x

روانشناسی

روانشناسی

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1. مطالعه و بررسی اطلاعات خدمات روانشناختی در کلیه زمینه های توانمندسازی جامعه هدف
 2. برنامه ریزی بر اساس سطوح سه گانه پیشگیری در زمینه های آموزش، مشاوره و بازتوانی
 3. مطالعه و بررسی در زمینه بیماری های اعصاب و روان و تعیین نوع، میزان شیوع و بروز این بیماری ها در کشور
 4. مطالعه در زمینه تعیین استانداردهای لازم برای بهداشت و سلامت روان و تدوین و اجرای شاخص ها و الگوهای سلامت روان
 5. مطالعه و بررسی معضلات محیط های دانشجویی
 6. برنامه ریزی و نظارت بر ارتقاء سطح بهداشت و روان دانشجویان
 7. برنامه ریزی و اجرای آموزش ها و باز آموزی های لازم برای کارکنان و محیط های دانشجویی
 8. بررسی و تحقیق در خصوص بیماری های روانی و تعیین نوع و حجم بیماری های روانی
 9. مشارکت و همکاری در تدوین و اجرای برنامه های توسعه روانشناسی جامعه نگر
 10. هماهنگی و جلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی در پیشبرد برنامه های بهداشت روان
 11. تهیه، جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل آمارهای لازم جهت انجام گزارشات مربوطه
 12. پایش و ارزشیابی مداوم عملکرد اجرایی بهداشت روان در مراکز شهری و روستای و خانه های بهداشت
 13. نظارت و ارائه مشاوره به کلیه مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات روانشناختی
 14. انجام آزمون های روانی از قبیل آزمون هوش، شخصیت و استعدادهای افراد، ساخت و هنجاریابی آزمون ها به منظور کمک به تشخیص های روانپزشکی
 15. مصاحبه، ارزیابی، تشخیص و مشارکت در برنامه های درمانی مناسب به بیماران و گروه های هدف
 16. تکمیل پرونده روانشناختی مراجعان و ثبت اطلاعات مورد نیاز
 17. ویزیت دوره ای بیماران روانی بستری در بخش های مرکز و انعکاس گزارش های لازم به پزشک معالج
 18. کمک به روانپزشک در زمینه روان سنجی و تهیه شناسنامه روانی افراد و تعیین شغل برای آنها با توجه به استعدادهای آنان
 19. همکاری در اجرای مداخلات روانی در بلایا برای سطوح مختلف
 20. تهیه و تنظیم برنامه ها و متون آموزشی برای گروه های هدف
 21. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 22. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
 23. انجام سایر امور مربوط