رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

ریاست2

شرح وظایف :

 

وظایف و مسئولیت ها:

 1. پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
 2. بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)
 3. جلب همکاری های برون سازمان
 4. پیشنهاد توسعه یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
 5. مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 6. نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء
 7. هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 8. ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
 9. اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 10. پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
 11. مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
 12. انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 13. نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
 14. نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 15. نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 16. کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 17. انتصاب و عزل کارکنان
 18. شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 19. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق