رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس اداره امور مالی

امور مالی

وظایف و مسئولیت ها:

 1. نظارت بر ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 2. نظارت بر تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف
 3. نظارت بر رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 4. نظارت بر انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها
 5. راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورت حساب های تنظیم شده
 6. تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی
 7. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
 8. نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری
 9. همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها
 10. شرکت در کمیسیون های مربوطه
 11. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن
 12. مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه بودجه سالیانه بیمارستان
 13. تامین اعتبار جهت انجام اقدامات الویت بندی شده در مرکز
 14. ارائه گزارشات درخواست شده از سوی نهادهای نظارتی، سازمانی بازرسی و ...