رفتن به محتوای اصلی
x

داروخانه

وظایف و مسئولیت ها:

 1. نظارت بر نحوه خرید اقلام دارویی و تجهیزات اعم از مقدار خرید و تاریخ اقلام خریداری شده
 2. نظارت بر کیفیت تجهیزات خریداری شده
 3. نظارت بر نحوه نگهداری دارو و تجهیزات انبار و داروخانه، کنترل شرایط داروخانه و انبار از جمله دماسنج، رطوبت سنج، کپسول آتش نشانی و تهویه مطبوع ( دمای انبار 25-21 درجه سانتی گراد و رطوبت زیر 45% ) حفظ شود.
 4. کنترل تاریخ انقضاء دارو و تجهیزات انبار، داروخانه بخش ها و ترالی اورژانس بخش ها و ...
 5. نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر
 6. نظارت بر روند مصرف دارو و جلوگیری از مصرف بی رویه بخصوص در مورد آنتی بیوتیک ها
 7. برقراری ارتباط علمی و ارائه خدمات مشاوره به پزشکان و پرسنل در مورد مصرف دارویی و نیز برنامه های علمی در این راستا
 8. کمک به سوپروایزر آموزشی جهت تدوین دارونامه برای کلیه ی بخش ها
 9. شرکت فعال در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان ، در ضمن داروساز می بایست دبیر کمیته باشد.( کمیته در سال 6 بار باید برگزار گردد)
 10. نظارت بر درخواست روزانه بخش ها و کنترل پرونده بیماران
 11. کاربرد راهکار مناسب جهت کنترل مصرف داروهای گران قیمت مانند IVIG، آلبومین و ...
 12. کنترل درخواست هتلینگ بخش ها
 13. امحاء داروهای تاریخ گذشته که جداگانه نگهداری شده و از طریق معاونت غذا و دارو انجام می گردد
 14. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های دارویی کشور و اجرای دقیق آن
 15. تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم
 16. تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع آوری شده از مراکز بهداشتی درمانی سطح استان و ارائه پسخوراند
 17. انجام روش های کاربردی برای اصلاح نظام دارویی و مصرف بهینه دارو در نظام شبکه
 18. پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش (ستاد، مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت)
 19. تحقیق و نظارت در اجرای عملیات آزمایشگاهی مطلوب ( GLP) و اصول ساخت مطلوب (GMP) در واحدهای تولیدی دارویی
 20. نظارت در تنظیم بودجه و احتیاجات فنی و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و اقدام لازم به منظور تامین احتیاجات
 21. نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار دارویی کنترل کیفیت خرید مواد
 22. بررسی نسخ از نظر تداخل های دارویی، میزان داروی تجویز شده و مطابقت داروی تحویلی به بیمار با نسخه و توضیح کامل عوارض احتمالی و نکات احتیاط به بیمار
 23. راهنمایی بیماران در خصوص داروهای نایاب و توسعه در دسترس ترین و مناسب ترین داروی موجود برای نسخه شدن توسط پزشک
 24. نظارت بر کیفیت سرویس دهی داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو و مراکز درمانی از طریق سرکشی های مرتب به آنها و کوشش در برطرف کردن درخواست های آنها و  راهنمایی مسئولین مربوطه در انجام وظایف محوله
 25. رسیدگی به درخواست دارویی بخش ها و تخصیص داروی مورد نیاز آنها با توجه به سهمیه ی هر یک از واحدهای مربوطه
 26. نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه از طریق سرکشی های مرتب به آن و کوشش در برطرف کردن نواقص و راهنمایی کارکنان و دانشجویان در انجام وظایف محوله
 27. نظارت و کنترل برگ فروش های کارپردازان با اسناد خرید دارو
 28. تشخیص و تهیه لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و انبار دارویی مرکز و برآورد تعداد هر یک از اقلام دارویی برحسب نیاز و بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و خرید دارو
 29. نظارت و ارائه طریق کارکنان در مورد چگونگی نگهداری داروها در بخش، داروخانه و یا انبار دارویی مرکز
 30. نظارت و ارائه طریق بر نحوه توزیع صحیح دارو به بخش ها و ثبت چگونگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالجه
 31. نظارت و رسیدگی مستمر بر داروخانه ها و شرکتهای دارویی از لحاظ فنی کنترل موجودی و تاریخ مصرف داروها و نسخه پیچی و ساخت داروهای ترکیبی و اداره داروخانه
 32. آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه ها و بیمارستان ها در مورد داروهای شیمیایی، گیاهی، سمی و آتش زا
 33. نظارت بر توزیع دارو در بیمارستان و سایر موارد و پیشنهادات مناسب جهت تسهیل در امور مربوط
 34. تعیین و برآورد نیاز استان به داروهای مخدر والکل سفید و مطلق و نظارت مستمر و کنترل موجودی داروهای مخدر و انجام بازرسی های مستمر از مراکز دریافت داروی مخدر
 35.  رسیدگی به پرونده بیماران دریافت کنندگان داروهای اعتیادآور و نظارت بر نحوه تحویل دارو به بیماران و بیمارستان های تابعه
 36. نظارت بر تنظیم آمار در مورد تعییت تعداد بیماران سرطانی استان، میزان مواد مخدر، میزان کشفیات مواد مخدر و آمار ماهیانه به مدیریت
 37. انجام آزمایشهای شیمیایی و میکروبیولوژی از فرآورده های دارویی در کارخانجات تولید دارو
 38. نظارت، بررسی، ارزیابی، بازرسی و انجام اقدامات مرتبط در کارخانجات تولید دارو
 39. بررسی و کنترل دقیق دفاتر و نسخ اداره و کلیه بیمارستانهای انشگاه در مورد مصرف داروهای مخدر
 40. برآورد نیاز دارویی شهر و مراکز، بیمارستان، داروخانه ها بر اساس نیاز و مصرف داروهای واحدهای تابعه
 41. تهیه و خرید دارو از شرکتها با هماهنگی مرکز بهداشت استان، معاونت غذا و دارو
 42. پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان بهداشتی و درمانی شبکه با توجه به پروتکل های کشوری در زمینه های مرتبط با دارو
 43. انجام بازرسی از واحدهای تولید و عرضه دارو و مواد مخدر طبق برنامه ریزی
 44. راهنمایی بیمارانجهت دریافت داروهای کمیاب از مراکز توزیع
 45. بررسی و ارزیابی کیفیت محصولات داروئی موجود در بازار داروئی و گزارش آنها
 46. نظارت بر کار داروسازان و تکنسین های امور دارویی در زمینه های داروهای مخدر (نارکوتیک)
 47. نظارت بر نحوه انبارداری در داروخانه های خصوصی و دولتی و شرکت های داروئی
 48. نظارت بر امور داروئی اورژانس بیمارستانهای دولتی و خصوصی و نظارت بر حسن انجام کار آنها در حوزه امور دارویی
 49. اطلاع رسانی دارویی و عوارض ناخواسته دارویی و بررسی نسخ پزشکان در واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو
 50. رسیدگی به امور متقاضیان کسب صلاحیت تأسیس، انتقال محل و انتقال سرمایه داروخانه ها
 51. نظارت بر امور دارویی داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مراکز ترک اعتیاد
 52. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 53. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه