رفتن به محتوای اصلی
x

تصویربرداری

 

h

وظایف و مسئولیت ها:

 1. معاینه ، تشخیص بیمار تعیین نوع آزمایشات پاراکلینیکی : انجام معاینات پزشکی به طریق مختلف بنابر تشخیص و درمان در سطح پزشک عمومی یا تخصصی مربوطه همچنین تعیین دستورات پاراکلینیکی درصورت لزوم
 2. نظارت بر پیشرفت وضعیت درمان بیمار ، اعزام و راهنمایی بیماران فوری به مراکز مجهزتر: انجام امور بر نظارت پیشرفت وضعیت درمان بیمارانی که با استفاده از تخت فوریتهای مراکز بهداشتی و درمانی قرار میگیرد0 تعیین وضعیت بیمار حداکثر تا ظرف24 ساعت
 3. مشاوره با پزشکان دیگر در صورت لزوم مراقبت در اجرای دستورات دارویی داده شده و راهنمایی : انجام مشاوره با دیگر پزشکان و کارشناسان ذیربط تشکیل کمیسیون پزشکی به منظور تشخیص نوع بیماری بیمار و چگونگی درمان مراقبت در اجرای دستورات داروئی و بهداشتی و راهنمایی بیمار، انجام سایر امور برابر استانداردها
 4. گزارش بیماریهایی که باعث همه گیری می شود ، اقدام به ایجاد مقاومت در مقابل بیماریها: اقدام به گزارشات انواع بیماریهائی که باعث همه گیری میشود و همچنین ارائه پیشگیری بیماری واگیر و ارائه طریق جهت ایجاد مقاومت  درمقابل بیماریها: اقدام به گزارشات انواع بیماریهایی که باعث همه گیری میشود و همچنین ارائه پیشگیری بیماریهای واگیر و ارائه طریق جهت ایجاد مقاومت درمقابل بیماریها از طریق مختلف انجام سایر امور زیرنظر رئیس0
 5. پیروی و رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیصلاح در ارتباط با حرفه شغلی
 6. سرپرستی کلیه امور فنی و اداری بخش
 7. نظارت بر انجام عکسبرداری ساده وارائه گزارش آن
 8. بررسی و نظارت بر ایمنی کارکنان از لحاظ مخاطرات کار با پرتوهای یونیزان ، ضوابط ساختمانی و ...
 9. کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ،  ساختمانی ، دارویی و تجهیزات بخش و تطبیق آنها با استانداردهای ارزشیابی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 10. تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانس
 11. حضور مستمر و فعال درساعات تعیین شده ونوبت کاری درج شده در پروانه مسئول فنی واحدزیربط
 12. نظارت بر حسن انجام خدمت تشخیصی – درمانی
 13. رعایت سلسله مراتب اداری
 14. انجام رادیواسکوپی و تزریق مواد حاجب یا دارویی مرتبط با حرفه شغلی
 15. انجام خدمات تشخیصی سونوگرافی و ارائه گزارش آن
 16. نظارت بر انجام آزمایشات تخصصی  و ارائه گزارش آن