رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

بهبو

وظایف و مسئولیت ها:

 1.  تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس الگوی سیاست گذاری و برنامه های کلان دانشگاه و هماهنگی ریاست مرکز یا بیمارستان
 2. اجرا، پایش و نظارت بر برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحد های تحت سرپرستی
 3. شرکت در جلسات  و کمیسیون های مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 4. برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان
 5. مطالعه مداوم روش های انجام کار به منظور بهبود و اصلاخ مستمر روش های انجام کار در حوزه تحت سرپرستی
 6. مطالعه مداوم کارایی منابع بیمارستانی با توجه به استاندارد های بیمارستانی و ازائه راهکارهای عملی افزایش کارایی در استفاده از منابع
 7. کنترل و نظارت بر کار کارکنان واحد های ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها
 8. تطبیق، ترویج و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به آخرین استاندارد های تعیین شده برای مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها
 9. انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالی ، تغذیه، تاسیسات، انبار و سایر واحد های غیر درمانی مرکز یا بیمارستان
 10. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیاز های کلی مرکز یا بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات، نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارش های لازم پیرامون این مسائل و ارائه آن به مسئولین ذیربط.
 11. مشارکت در پیش بینی کلیه احتیاجات مرکز یا بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی و همفکری رئیس یا مدیر خدمات پرستاری و نهایتا رئیس مرکز یا بیمارستان.
 12. همکاری مستمر با سایر واحدهای بیمارستان و کارشناسان مربوط از نظر درمانی، آموزشی و اداری، مالی و فنی بیمارستان به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات بیمارستانی.
 13. اعلام نظر به مسئولین ذیربط در خصوص عملکرد و ارزشیابی کارکنان بیمارستان در صورت نیاز.
 14. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 15. مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.
 16. مشارکت در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
 17. مشارکت در تهیه و  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه
 18. بررسی کیفیت خدمات
 19. برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست)و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
 20. ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 21. ایجاد هماهنگی بین واحد های بیمارستان
 22. ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
 23. تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان از جمله شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
 24. تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
 25. جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
 26. تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان
 27. بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 28. بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 29. بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی
 30. بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی
 31. پایش مستمر فعالیت ها
 32. تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
 33. ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات
 34. بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل
 35. مشارکت در ایجاد نظام جامع مدیریت خطر(فرهنگ سازی،شناسایی خطرات،ارزیابی،تحلیل،اقدام اصلاحی،بررسی و نظارت مداوم،ارتباطات موثر و مشاوره)
 36. مشارکت در ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی(ثبت،تحلیل،اقدامات اصلاحی،اعلام اقدامات اصلاحی  در سطح بیمارستان،به اشتراک گذاری درس های گرفته شده)
 37. مشارکت در ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده(learn and share)
 38. تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
 39. شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته بهبود کیفیت بیمارستان
 40. پیگیری مصوبات کمیته حاکمیت بالینی بهبود کیفیت بیمارستان
 41. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته بهبود کیفیت برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی
 42. ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
 43. تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه
 44. شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط