رفتن به محتوای اصلی
x

بخش BICU2

وظایف و مسئولیت ها :

 1. برنامه ریزی  ونظارت برحسن انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، درمانی واجرائی بخش
 2. نظارت بر عملکرد پزشکان و کارکنان بخش
 3. مسئولیت مستقیم اداره بخش در تمتم مدت شبانه روز
 4. نظارت بر حسن اجرای قوانین و خط مشی های بخش
 5. نظارت بر ارائه خدمات درمانی
 6. عضویت در کمیته های مرگ ومیر ، آموزش و همکاری و هماهنگی با سایر کمیته های مربوطه
 7. شرکت در برنامه های بازآموزی بر اساس دستورالعمل های آموزشی مصوب
 8. برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های عملکردی بخش بر اساس نتایج فرم های رضایت سنجی از بیماران
 9. توسعه و حمایت از راه کارهای نوین ارائه خدمات درمانی
 10. تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های اختصاصی بخش
 11. هدایت امور پژوهشی و نظارت برحسن انجام آن
 12. مشخص کردن سهم فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و اجرائی هر یک از اعضای هیئت علمی بخش و تدوین برنامه مناسب در چهارچوب آن
 13. برگزاری جلسه توجیهی مناسب جهت کلیه افراد آموزش گیرنده در بخش در بدو ورود به منظور آشنایی ایشان با نحوه آموزش و مقررات بخش
 14. طراحی الگو و روند مناسب آموزشی برای هر یک از گروه های آموزش گیرنده به نحوی که سبب حضور فعال تمام افراد در فعالیت های بخش گردد
 15. طراحی برنامه مناسب جهت فراگیری مهارت های پزشکی و همکاری و نظارت در حسن اجرای آنها
 16. مشخص کردن برنامه کنفرانسهای درون بخشی و بیمارستانی برای اساتید و دستیاران قبل از شروع هر ماه و اعلام به آموزش بیمارستان جهت اطلاع به کلیه دانشجویان ، دستیاران و اساتید
 17. طراحی امور پژوهشی با همکاری سایر اساتید و ارائه به دانشکده پزشکی در قالب طرحهای پژوهشی یا فعالیت های پژوهشی
 18. تهیه و به روز رسانی پروتکل های خاص جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی با کمک سایر اساتید
 19. برنامه فعالیت و حضور هر یک از اساتید و دستیاران در قسمت های مختلف بخش ( نظیر اتاق عمل ، درمانگاه و ... ) را مشخص نماید .
 20. ضمن هماهنگی با معاونت آموزشی بیمارستان ، برنامه کشیک های دستیاران تخصصی و فوق تخصصی را اعلام نماید .
 21. رئیس بخش عهده دار هماهنگی در انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها ، مسافرت های علمی ، حضور در کنفرانس های علمی و ... می باشد و به نحوی که اختلالی در روند فعالیت های بخش ایجاد نگردد .
 22. نحوه ی انجام مشارکت و سرویس دهی های لازم برای سایر بخشها و گروهها را مشخص و بر روند اجرای آن نظارت نماید .
 23. در پایان هر دوره حضور افراد آموزش گیرنده، در بخش ، فرم های ارزشیابی از پیش تدوین شده برای بخش و هر یک از اعضای هیئت علمی توسط این افراد تکمیل شده و رئیس بخش یک نسخه از نتیجه نهایی آنرا به دانشکده پزشکی ارسال نماید .
 24. هماهنگی و همکاری های لازم با سایر بخش ها و گروه ها جهت اجرای طرح های پژوهشی
 25. طراحی برنامه ی کلی در جهت استفاده هر چه بهتر و بیشتر از بستر پژوهش در بخش
 26. درخواست امکانات لازم در جهت انجام امور پژوهشی از طریق رئیس بیمارستان
 27. اعلام نیاز به تجهیزات مواد مختلف ، داروها و ... به ریاست بیمارستان
 28. اعلام برنامه دقیق فعالیت های درمانگاهی و ساعات حضور متخصصین در درمانگاهها به تفکیک و به صورت دوره ای به رئیس بیمارستان در بخش هایی که فعالیت درمانگاهی دارند .
 29. تعیین برنامه آنکالی و اعلام آن به رئیس بیمارستان
 30. نظارت و نحوه ی تکمیل و صحت اطلاعات پرونده های بیماران و نحوه ی تدوین خلاصه پرونده ها در تمامی بخشهای جراحی و داخلی
 31. تدوین و نظارت بر حسن اجرای سایر برنامه های بخش نظیر : بحث در خصوص بیماران فوت شده ، تصمیصم گیری درمورد بیماریهای خاص نظیر مرگ مغزی ، End stage
 32. در صورت مشاهده ی اخلال و کم کاری در اجرای برنامه ها که از طرف شخص یا اشخاص صورت پذیرد مراتب به رئیس بیمارستان جهت اقدامات لازم اعلام شود