previous pauseresume next

بازدید ریاست و مدیریت محترم از پروژه های عمرانی مرکز

صبح روزدو شنبه ۹۴/۱۰/۲۸ آقای دکتر عابدینی رئیس محترم و آقای محمدی مدیر محترم  از دو طرح نوسازی بخش اطفال وزنان و آزمایشگاه مرکز بازدید نمودند. در طی این بازدید ریاست و مدیریت  مرکز ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه های مذکور نکات و موارد مورد نیاز را یادآوری نمودند. شایان ذکر است با اجرای پوژه های فوق ، بخش اطفال و زنان و آزمایشگاه  مرکز با حدود ۵۰۰ متر زیربنا  بصورت کامل نوسازی خواهد گردید.