previous pauseresume next

بازدید یکروزه مدیر محترم برنامه ریزی و منابع دانشگاه از مرکز

حسب دستور جناب آقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی برای حمایت های دانشگاه از مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع)درتاریخ یکشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۹ جناب آقای دکتر حریری مدیرمحترم برنامه ریزی و منابع مالی دانشگاه  باتفاق سرکارخانم دکتربخشی نماینده محترم معاونت غذا ودارو و دونفر از کارشناسان مدیریت منابع مالی بازدید کامل یکروزه از روند فعالیت های جاری مرکز ، بررسی مسائل مالی    ( درآمدها و هزینه ها ) میزان مصرف دارو ، بازدید کلیه بخش ها و فعالیت های عمرانی انجام شده و روند اجرای هتلینگ و ...بعمل آمد. ریاست و مدیرمحترم مرکز به نمایندگی ازطرف کلیه پرسنل نسبت به این اقدام شایسته تقدیر و سپاس خود را اعلام می نمایند.