previous pauseresume next

بازدید بازرسین محترم وزارت بهداشت و معاونت محترم درمان دانشگاه از مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان

در روز سه شنبه ۶ خرداد ۹۳ همزمان با مبعث پیامبر اکرم (ص) تیمی متشکل از بازرسین محترم وزارت بهداشت و معاونت محترم درمان دانشگاه در راستای ارزیابی وضعیت هتلینگ و اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت از مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان بازدید نمودند. در این دیدار که با حضور آقای دکتر عابدینی رئیس محترم ، آقای محمدی مدیر محترم و جمعی از مسئولین محترم مرکز انجام پذیرفت امکانات و نیازهای موجود جهت ارتقاء روز افزون سطح خدمات درمانی دراین مرکز مورد ارزیابی قرار گرفته و مسئولین محترم مرکز با ارائه مستندات و شرح برنامه های آتی ، نیازهای مرکز را مطرح نمودند۰ درپایان آقای دکتر قنبری بازرس محترم ویژه ارتقاء سطح خدماتی هتلینگ، از اقدامات اولیه و آمادگی تیم مدیریتی مرکز برای این مهم تشکر و قدردانی کرد۰