previous pauseresume next

نجات جان بیمار با ۹۰درصد سوختگی در مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان

پرسنل متعهد و سخت کوش مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان با درمان بیمار ر- میرزایی که با ۹۰درصد سوختگی به این مرکز اعزام گردیده بود برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزودند. این بیمار که در تاریخ ۹۴/۶/۵ بر اثر انفجار گاز دچار سانحه گردیده بود پس از طی ۴۴ روز درمانهای تخصصی و ویژه و انجام اعمال جراحی متعدد از مرگ حتمی نجات یافته وبا ابراز احساسات خود وخانواده اش از تلاش بی وقفه پزشکان متخصص و پرسنل فداکار مرکز تقدیر نموده و در تاریخ ۹۴/۷/۱۹ ترخیص گردید.