previous pauseresume next

مزایده اموال اسقاطی

در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۳ اموال اسقاطی و مازاد مرکز با حضور جناب آقای باقری معاون محترم اجرایی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه و متقاضیان شرکت در مزایده در دفتر مدیریت برگزار گردید. اموال فوق به وزن حدودی ۸ تن به برنده مزایده فروخته شد