previous pauseresume next

حضور اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر اصفهان در مرکز تخصصی امام موسی کاظم(ع)

بادعوت و پیگیریهای مستمر ریاست و مدیریت محترم مرکز درجهت جلب مشارکت های مردمی و مساعدت سازمانهای ذیربط در توسعه طرح های درمانی مرکز ، اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر اصفهان ظهر روز سه شنبه ۹۳/۹/۱۸درمحل دفتر مدیریت مرکز تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان حضور یافتند. درآغاز جلسه آقایان دکتر عابدینی و آقای محمدی ریاست و مدیریت محترم مرکز گزارشی از برنامه ها و طرح های عمرانی صورت گرفته و دردست اقدام جهت ارتقاء خدمت رسانی به بیماران سوختگی به خصوص مراحل اهداء زمین مجاور مرکز که طی رایزنی های فراوان مسئولین مرکز محقق گردیدرا به استحضار اعضاء محترم شورا رسانده و مساعدت اعضاء محترم شورای شهر را در زمینه تکمیل این پروژه درخواست نمودند. اعضاء محترم شورا نیز پس از استماع گزارش مزبور و ابراز رضایت و خرسندی از اقدامات صورت گرفته جهت رفع مشکلات بیماران و خانواده های نیازمند آنان در زمینه خدمات درمانی و اسکان همراهان بیمار، با توجه به اهمیت موضوع  مصوب نمودند پروانه ساختمان محل اسکان همراهان بیماران بصورت رایگان صادر وجهت احداث در مرحله اول تا سقف دویست میلیون تومان مشارکت  نمایند. درپایان جلسه نیز اعضاء محترم شورا از طرح های نوسازی و تجهیز بخش سوختگی و ICU2 مرکز بازدید نمودند.