previous pauseresume next

جلسه هماهنگی با اورژانس پیش بیمارستانی

جلسه هماهنگی با اورژانس پیش بیمارستانی با حضور آقایان دکتر راستین  مدیرمحترم مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی ، قاسمی کارشناس فوریتهای پزشکی ، آقای محمدی مدیر محترم مرکز ، آقای کاوه سوپروایزر آموزشی ، آقای اسدی سرپرستاراورژانس و خانم بیغمیان سوپروایزر در تاریخ ۹۴/۵/۴برگزار شد. دراین جلسه گزارشی از مشکلات اعزام مصدومین توسط اورژانس ۱۱۵ توسط آقای کاوه ارائه شده  ومقرر گردید جهت هماهنگی بیشتر  و کاهش عوارض اعزام نادرست اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:۱- مقرر شد اعزام بیماران دچار تروما الویت بندی شود  وچنانکه مصدومین دچار ضایعه مغزی ، آسیب چشمی و پارگی احشاء عروق بزرگ هستند ابتدا به مراکز درمان تروما انتقال یابند۰۲- مقررشد یک نفر همراه با مصدوم دچار سوختگی با آمبولانس ۱۱۵ به مرکز آورده شود ۳- در مواردی که هردو آمبولانس مرکزدر گیری مأموریت هستندو نیاز به اعزام مصدوم باشد اورژانس پیش بیمارستانی آمبولانس جایگزین در اختیار مرکز قرار دهد۰