previous pauseresume next

برگزاری کمیته مدیریت کارکنان

در تاریخ ۹۳/۵/۲۰ کمیته مدیریت کارکنان با حضور آقای  دکتر عابدینی رئیس محترم ، آقای محمدی مدیر محترم واعضای محترم کمیته در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید. در این جلسه پس از سخنان ریاست ومدیریت محترم مرکز در زمینه لزوم اجرای مقررات اداری و اخلاق حرفه ای و نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و نظارت سرپرستاران در این خصوص ، تصمیمات لازم در  باره زمان تحویل فرم های ارزشیابی ، پروسه تحویل پانسمان های نوین از داروخانه و سایر موارد مطروحه اتخاذ گردید. این جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد پایان پذیرفت.