previous pauseresume next

بررسی روند بهسازی و نوسازی بخش BICU1

صبح روز امروز آقای محمدی مدیرمحترم مرکز با حضور دربخش BICU1از مراحل نوسازی این بخش بازدید نمودند ، لازم به ذکر است مراحل بهسازی و نوسازی ICU1مرکز در راستای طرح هتلینگ درحال اجرا می باشد که باتوجه به تلاش بی وقفه مسئولین محترم مرکز امید است در آینده بسیار نزدیک شاهدبهره برداری  از این بخش باشیم۰