previous pauseresume next

بازدید کارشناسان محترم وزارت بهداشت ومعاونت محترم درمان از مرکز

جمعی از کارشناسان محترم وزارت بهداشت و معاونت محترم درمان روز دوشنبه ۵/۱۲//۹۴ در راستای نظارت بر اجرای بهینه برنامه عظیم تحول نظام سلامت از مرکز تخصصی سوانح سوختگی اصفهان بازدید نمودند. در طی این بازدید کارشناسان محترم مربوطه با حضور در واحدها وبخش های مورد نظر مراحل اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.