previous pauseresume next

بازدید ریاست ومدیریت مرکز از مراحل اجرای طرح بازسازی بخش سوختگی مردان

آقای دکتر عابدینی  رئیس محترم و آقای محمدی مدیر محترم مرکز در روز دوشنبه ۹۳/۵/۱۴ از مراحل بازسازی بخش سوختگی مردان بازدید نمودند. در این بازدیدها که بصورت مداوم  از آغاز اجرای مراحل این طرح صورت پذیرفته است مسئولین محترم مرکز ضمن نظارت بر روند پیشرفت طرح توصیه های لازم را در این زمینه ارائه نمودند.